Wypadek w gospodarstwie rolnym

Szkody rolnicze to szkody, które zaistniały na skutek wywołującego je działania lub zaniechania rolnika, osoby pozostającej z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoby pracującej w jego gospodarstwie, a których następstwem jest śmieć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, bądź też zniszczenie, utrata lub uszkodzenie mienia.

Z ubezpieczenia OC rolników odszkodowanie przysługuje wówczas, gdy zachowanie wskazanych wyżej osób związane jest z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, albo gdy szkoda powstała w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym, będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

 

Możliwe do uzyskania świadczenia z tytułu szkód rolniczych:

  • zadośćuczynienie;
  • odszkodowanie za szkodę na osobie;
  • odszkodowanie za szkodę w mieniu;
  • renta zdrowotna;
  • renta alimentacyjna;
  • zadośćuczynienie za krzywdę z powodu śmierci osoby najbliższej;
  • odszkodowanie z powodu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej.