Wypadek przy pracy

Osobom które doznały wypadku przy pracy, przysługuje odszkodowanie od ZUS.

Jeśli taki wypadek nastąpił z winy pracodawcy, będzie on zobowiązany do naprawienia szkody.

Aby uzuskać odszkodowanie od pracodawcy, trzeba udowodnić jego winę np. niespełnienie wymogów bezpieczeństwa pracownika.

Zawsze zabezpiecz dowody wypadku np. deklaracje świadków zdarzenia.

Pracodawca często zaleca podpisanie protokołu, którego nie należy podpisywać, jeśli odbiega on od stanu rzeczywistego.

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

  • jednorazowe odszkodowanie;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy, w tym renta szkoleniowa;
  • renta rodzinna;
  • dodatek pielęgnacyjny;
  • dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej;
  • pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne w zakresie określonym ustawą.